My story

Welcome to my website 🙂 My name is Hanka and I am a creative person who love doing sports, working on own business and live fulfilling life. I realy like meeting people, sharing my experiences, knowledges and own tips with them. Now I accepted my big challenge, which I would like to share with you.

Vítejte na mých stránkách 🙂 Jmenuji se Hanka a jsem kreativní člověk, který miluje sport, svou práci a ráda žiji naplněný život. Moc ráda se potkávám s lidmi, sdílím s nimi své zkušenosti, znalosti a vlastní typy. Teď jsem odstartovala svou velkou výzvu, o kterou bych se s Vámi ráda podělila.

Hanka_hankasdiary
Hanka

Už od svého dětství jsem byla velmi pilná, svědomitá a cílevědomá. Vše, do čeho jsem se pustila, jsem dělala na 150 %, chtěla jsem být tou nejlepší ve všem (ve škole, v házené, oblíbená mezi přáteli…). Každou malou nedokonalost jsem brala jako selhání….

Od 18 let (gymnázia) jsem začala mít problémy s pálením žáhy, které se stále zhoršovaly, až vyústily k akutnímu a dále chronickému zánětu žaludkuDoktoři mi tehdy zakazovali jíst čokoládu, tučná jídla, pít kávu apod…Předepsali mi léky na redukci žaludečních kyselin, později také na peristaltiku střev. Následně jsem začala mít nedostatek železa a hořčíku v krvi, takže začalo užívání chemických doplňků stravy. Játra to asi přestala zvládat, jak ukázaly jaterní testy, ale řešení bylo prosté. Začala jsem užívat medikamenty i na játra. V této době nebyla situace u nás doma zrovna nejlepší a já začala se záchvatovým přejídáním, které mé zažívací problémy jen umocnilo. Také to vedlo k tomu, že jsem přibrala na váze asi 10 kg, čehož si všimlo i okolí, které mi to dalo najevo. Necítila jsem se vůbec dobře a sama se sebou nebyla spokojená a přestala se mít ráda.

V tomto období jsem se začala zabývat zdravou výživou. Začala jsem jíst zdravěji – ovesné kaše, nízkotučné tvarohy, čerstvou zeleninu a ovoce a znovu jsem začala po roční pauze sportovat. (Od dětství jsem 8 let hrála závodně házenou na celkem vysoké úrovni.) Pár kilogramů jsem shodila, ale mé zažívací problémy byly horší a horší…

Podstoupila jsem řadu testů a vyšetření na gastroenterologii, ale výsledky nic speciálního neříkaly. Moje problémy mi však ztěžovaly každodenní život. Po každém jídle jsem cítila pálení žáhy a bolest žaludku, později i střevní problémy, přestože jsem pravidelně užívala předepsané léky. Už jsem se bála cokoli sníst, aby mi zase nebylo špatně. Absolutně jsem si nemohla dát něco jako skleničku vína, šálek kávy, kousek pizzy, sladkosti, apod. Často jsem nemohla s přáteli ani vyrazit ven (no na vysoké škole si asi dovedete představit, že tohle nebylo nic moc :-/) Celkově jsem si nemohla užívat život naplno!

Rozhodla jsem se s touto situací něco udělat sama. Řekla jsem si, že přeci nejsem žádný starý, obézní a jinak nemocný člověk, že nemám zapotřebí tyto problémy a jíst 5 prášků denně. Přečetla jsem hodně knih a článků, ale až kinha Whole 30 Jídlo na prvním místě mi změnila život. Po absolvování 30 denního programu jsem zjistila, že mi dělají problémy jídla obsahující lepek a kravské mléko (nikoli laktóza). Postupně jsem při dodržování této diety mohla vysadit všechny prášky. Všechno vypadalo perfektně, ale nebyla to lehká cesta, jít proti lékařským doporučením (že tyto prášky budu muset brát až do konce života) a dát se na vlastní cestu. Ale dneska můžu žít bez bolesti a bez prášků na zažívání! Díky přírodním doplňkům stravy jsem doplnila i chybějící minerály a vitamíny, které mé tělo během užívání tolika medikamentů do z potravy vůbec nevstřebávalo.

Po těchto zkušenostech jsem však měla a stále mám problém jíst větší porce jídla, přestože mi bylo už relativně dobře. Někde vzadu v hlavě se také ještě schovávala zkušenost s přejídáním a strach z velkého váhového nárůstu…Další problémy se objevily po tom, co jsem přestala užívat hormonální antikoncepci (jedla jsem ji asi 10 let, od 16 do 26). Můj menstruační cyklus nenastartoval a samovolně jsem při mém aktivním životním stylu, sportovním aktivitám a malým porcím zhubla 12 kg během jednoho roku! Na začátku jsem se cítila dobře (konečně štíhlá 🙂 – cca 55 kg), všechno oblečení mi suprově sedělo, lehce se mi běhalo a chodilo po horách…ale má váha se zastavila na 47 kg (při mé výšce 172 cm). Což není už skutečně zdravé. No a následně mi na základě toho lékaři dali diagnózu PCOS a mentální anorexie. Nemohla jsem se s tím opravdu dlouho smířit. A jakoby se nechumelilo, dále jsem pokračovala ve svém workoholickém, sportovně aktivním (sportovala jsem tak 5 krát týdně) a 150 % “perfektním životě”. To všechno za stále stejného nízkého nutričního příjmu.

A co myslíte, že se stalo? Ano, mé tělo mi dávalo signály, že to není nejlepší a dlouhodobě udržitelná cesta. Ale já jsem ho neposlouchala a chtěla jsem pořád víc a víc. Být lepší, úspěšnější, hezčí, štíhlejší, oblíbenější…jednoduše být HVĚZDA. Náhle mě skolila nemoc a mé oslabené tělo mělo hodně co dělat s obyčejnou chřipkou. Myslím, že jsem se z ní dostala jen díky své víře a vytrvalosti. Opravdu jsem se o sebe bála.

Samozřejmě jsem do té doby přečetla spoustu chytrých knih o osobním rozvoji, motivaci, zdraví, fitness, také jsem navštívila spoustu konferencí a přednášek. Ale do této nemoci jsem všechny ta doporučení o odpočinku (že bych někdy aspoň hodinu denně odpočívala? Tak to se mi nikdy nestalo…), poslouchání vlastního těla, atd. sama pro sebe nebrala vážně. Tato chřipka mě ale vedla k uvědomění si možných rizik spojených s mou aktuální tělesnou konstitucí a slíbila jsem sama sobě, že to změním! Nyní mám jeden velký cíl a výzvu: “Přibrat na váze pro plavkovou sezónu a Uzdravit své tělo a mysl!”

Opravdu jsem i vnitřně začala věřit, že zdravá strava, poslouchání signálů vlastního těla, sportování, dosahování vlastních cílů a naplňování vizí a především láska k sobě sama jsou lékem pro nás všechny k naplněnému a zdravému životu.

Jak jsem už řekla, jsem kreativní člověk a ráda sdílím své zkušenosti s ostatními. Rozhodla jsem se proto sdílet i tady tu výzvu, kterou tu můžete sledovat. Na stránkách se však můžete inspirovat spoustou Simply&Healthy bezlepkových a bezmléčných (bez kravského mléka) receptů a dalšími tipy na cestování, fitnesslifestyle a celkově zdravější a příjemnější život v dnešním hektickém světě  zaměřeném především na výkon.

Ocením všechny Vaše zpětné vazby a tipy. Můžete mí napsat přes kontaktní formulář nebo nechat komentář.

S Láskou Vaše Hanka

Your Hanka_hankasdiary
Your Hanka

Till my childhood I have been really very diligent, sonscientious and purposeful. I have been doing everything for 150 %, I have wanted to be the best one in everything what I did (at school, handball, popular among my friends). Each small imperfection I have been considered as a failure…

From the age of 18 (secondary school) I started to have problems with heartburn, which gradually escalated and led to acute and later chronic inflammation of the stomach. Doctors permited me eating chocolate, fatty meal, coffee and others…They prescribed me pills for reducing stomach acid, later also for intestinal peristalsis. Later I had lack of iron, magnesium in my blood. So I started to use chemical iron, magnesium.  After that I had bad liver tests and I started to eat pills for liver…In this time situation in our familly was not very good and I started emotional overeating (binge eating disorder) what magnifient my digestive diseases. It led to the fact that I gained weight (10 kg). My surrounding witnessed it and gave me signals that I am not pretty. I did not feel good at all and I was not satisfied with myself.

In this time I started to be interested in healthy nutrition.  I tried to eat healthier – oats porridges, low fat cottage cheese, fresh vegitables and fruits. Afer one year pause I started doing sports again. (Till my chilhood I used to play handball for 8 years on very high level). I lost weight (a few kg) but my digestive problems were worse and worse…

I underwent lot of tests at gastroclinic, but the results did not say anything specific. My problems made difficult my daily life. After each meal I felt heartburn, stomach pain  and intetinal problems despite the fact I ate pills regularly. I was afraid of eating anything because of possible digestive problems. I absolutely could not drink glass of wine, cup of coffe or eat cakes, pizza, etc. I could not go out with my friends from the University. So I could not enjoy my life fully.

I decided to do something with this situation myself. I did not want to put up with a fact of eating 5 pills a day as a young relative healthy people. I have red a lot of books, articles, but Whole 30 changed my life. After this program I recognized that meal with gluten and cow’s milk (not lactose) make me digestive problems. Gradually I could stop using pills. Everything seemed perfect but it was not easy to defy medical guidelines and go on own way. But now I can live without pain and without any pills for digestive system! Thanks to natural food suplements I added missing minerals and vitamines, which my body did not be able to accepted during using a such big amont pills.

After these experiences I have had a problem to eat bigger amount of meal and somewhere in my mind I have had still my bad experiences with overeating and fear of gain weight….Next problem was appear after stopping using contraception (I used it for 10 years, 16-26 ). My menstruation did not appear and I spontaneously lost 12 kg (mainly from fats) because of my active lifestyle, sport activities and small portions. It happend during one year only! At the beginning I felt very good (finally slim 🙂 – 55 kg) and everything fited me well, I was doing jogging lightly, hiking, etc..But my weight stopped at 47 kg (my hight is 172 cm). What realy is not halthy at all. Because of this doctors diagnosed me PCOS and mental anorexia. I could not admitted it for a long time! And I continued to live my workoholic, active sport (I was doing sport activity for 5 times or more a week) and 150 % “perfect life” with low nutrition income.

And what do you think? What happened? My body gave me signals, that was not the best and long sustainable way. But I was not listening myself and I wanted more and more, be better, more succesful, more pretty, more slim, more popular among my friends…so simply be a STAR. Suddenly I got sick and my weakened body had a lot to do to deal with normal influenza. (I think I beat the disease just because of my faith and perseverance). I was really worried about myself. 

Of course I have read a lot of clever books, articles about personal motivation, healthy, nutrition, fitness, I have also visited many conferences, courses etc. But until this illness did not respected recommendation about relaxing, listening own body seriously. My ilness  led me to awareness my health risks associated with my actual physical constitution and I promised myself to change it! Now I have one big goal an challenge: “Gain weight for swimsuit season & Heal up my body and mind!”

I really internally began to believe that healthy food, listening own body signals, doing sport, relaxing, reaching own goals and visions and love yourself are the medicines for each of us to live fulfilling and healthy life.

I am really a creative person and I like sharing my experiences with others. So I decided share also this my challenge. You can also inspire by my Simply&Healthy gluten free and dairy free (cow’s milk free) recipes, travel tips, fitness and lifestyle tips and other tips for healthier and more enjoyable life in today’s hectic world, focusing mainly on performance.

I really appreciate your feedbacks and tips. You can write me through the contact form or let me a comment.

With Love Your Hanka

*I am realy not good at English, so accept please my apologies for any mistakes and simple phrases. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s